TMGD Hizmeti (ADR/RID/IMGD CODE)

ADR

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Antlaşması (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) tehlikeli maddelerin, insan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde karayolu ile taşınmasını düzenleyen bir  Avrupa anlaşmasıdır.

ADR Yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-13.htm

 

RID

Tehlikeli Maddelerin Demir Yolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin düzenlemeler (Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses) tehlikeli maddelerin, insan ve çevreye zarar vermeden demiryolu ile taşınmasını sağlamaya yönelik yürürlüğe konulan bir yönetmeliktir.

RID Yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150716-7.htm

 

IMDG Code

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin Kodlar (International Maritime Dangerous Goods Code) tehlikeli yüklerin denizyolu ile yapılan gönderim ve sevkiyat işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yapılan uluslararası bir anlaşmadır.

IMDG Code Yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160122-4.htm