Tehlikeli Madde Güvenlik Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verecek olan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2  (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının nitelikleri, görevleri, çalışma usul ve esasları, belge başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, denetlenmesi, belgelerin verilmesi ve iptali ile bu kuruluşlar ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları ve danışmanlık hizmeti alacak işletmeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 03/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’e dayanılarak,

          hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Yönergede geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

ç) Gözetim şirketi: Deniz ticaretine konu olan tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklere ve bu yüklerin emniyetli taşınmasına ve taşımaya esas teşkil eden faaliyetlere ilişkin gözetim hizmetlerinde bulunan ve İdare tarafından Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge kapsamında yetkilendirilmiş işletmeyi,

d) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,

e) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

f) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönerge ve Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

ğ) Kıyı tesisi tehlikeli madde uygunluk belgesi: Tehlikeli maddeleri elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları ve idare tarafından düzenlenen belgeyi,

h) Koordinatör TMGD: TMGDK’da çalışan TMGD’lerin, Tebliğ’de ve bu Yönergede tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, İdareye ve TMGDK’a karşı sorumlu olan TMGD’yi,

ı) RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

i) Şube Sorumlusu TMGD : TMGDK tarafından açılan Şubenin  Tebliğ’de ve bu Yönergede tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, İdareye ve TMGDK’a karşı sorumlu olan TMGD’yi,

j) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

k) Taşıma evrakı: ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenmiş belgeyi,

l) Tebliğ: 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği,  

m) Tehlikeli madde: ADR/RID/ IMDG Kod kapsamındaki maddeleri,

n) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi : Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda oldukları belge ile Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında faaliyet yapanların almak zorunda oldukları belgeyi,

o) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

ö) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,

p) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,”

r) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,

s) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı tanıtım kartı: TMGDK tarafından düzenlenen ve bir örneği bu Yönerge Ekinde (EK-4) yer alan belgeyi,

ş) U-Net otomasyon sistemi: www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden girilerek Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, denetim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini,

t) Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği ile 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Nitelikleri ve Başvuruları

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşunda aranacak nitelikler

MADDE 5 – (1) TMGDK olarak yetkilendirilecek bir tüzel kişiliğin;

(a) Bünyesinde en az 3 (üç) TMGD istihdam etmesi ve bunlardan birinin en az 3 ( üç) yıl tecrübeye sahip koordinatör bir TMGD olması zorunludur. Ancak, TMGDK’ın ortakları arasında TMGD bulunması halinde, TMGD olan ve bu hizmeti sunan ortak sayısı kadar TMGD istihdam edilmiş sayılır.

(b) En az Yüz bin lira (100.000 TL) ödenmiş sermayeye sahip olması. 

(c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen faaliyet alanları içerisinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamındaki hizmetleri verebileceğine dair ibarenin yer alması gereklidir.

(2) TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lerin tamamını SGK meslek grubu kodu ile istihdam etmek zorundadırlar.

(3) TMGDK’da verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları (yeterli sayıda tuvalet/lavabo vb.), toplantı salonu, arşiv odası, hizmet aracı bulunmak zorundadır. Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır. Hizmet aracı 7 yaşını geçmemiş ve beyaz renkte binek araç olacaktır.

 (4) İdare bu yönerge kapsamında belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere, TMGDK olarak yetkilendirir.

 (5) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, idarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

MADDE 6– (1) TMGDK olarak yetkilendirilme talebinde bulunan kuruluşlar aşağıdaki belgelerle idareye başvurur.

  1. Başvuru dilekçesi ve başvuru formu (EK-1),

b) Faaliyet alanı içerisinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile temsil ve ilzama yetkili olanların imza sirkülerinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı suretleri,

c) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu koordinatör ve diğer TMGD’ler için),

(2) Bakanlık isterse kamu hizmeti ve güvenliğini dikkate alarak bölgesel dağılım konusunda tedbirler alabilir, kota koyabilir veya TMGDK’den İdarenin uygun göreceği bölgeye de hizmet vermek üzere taahhütname alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yenileme işlemleri, yetkilendirme ücreti ve yetkilendirilmenin iptali

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yenileme işlemleri ve yetkilendirme ücreti

MADDE 7 – (1)  Bu Yönerge kapsamında İdareye yapılan başvurular elektronik ortamda sonuçlandırılır.

(2) Başvurular 20 (yirmi) iş günü içerisinde değerlendirilir. İstenilen belge ve bilgilerde eksiklik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetki belgesi düzenlenir (EK-2) .

(3) Başvuruda eksik belge ve bilgi olması durumunda 15 (on beş) gün içinde tamamlanması istenir, aksi halde başvuru iade edilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde yetki belgesi düzenlenir.

(4) TMGDK yetki belgesi kuruluşta görülebilecek şekilde asılır.

(5) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde idare asıllarını isteyebilir.

(6) Belge geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. TMGDK’lar, yetki belgelerinin beş yılda bir yenilenmesi ettirilmesi zorunludur.

(7) Belge almış kurum ve kuruluşlar, belge alma aşamasında sundukları belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idareye bildirmekle yükümlüdür.

 (8) Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanılır.

(9) TMGDK’lar tarafından, EK-3’deki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve boy/en oranı 2/3 olan tabela, TMGDK’nın bulunduğu binanın uygun bir kısmına veya girişine asılır. Aynı binada, İdarece yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için İdarenin onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bakanlık logosu, bu tabela haricinde bu yönergede İdarece açıkça belirlenen yerler dışında hiçbir yazılı veya görsel doküman veya ortamda kullanılamaz.

 (10) Yetkilendirilen kuruluşlar, Yetki belgesi sona ermeden önce 60 gün içerisinde yenileme bedelini yatırarak yenileme işlemleri için İdareye müracaat eder. Yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde yenileme işlemine ilişkin müracaatların idareye yapılmaması durumunda, yetki belgesi İdarece doğrudan iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen TMGDK’lar hizmet veremezler.

(11) Yetki Belgesi iptal edilen kuruluşlar aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yetki belgesi alamazlar. Bu kuruluşların Ticaret Sicil Gazetesinde kuruluş sahibi/ortağı olarak adı geçen kişiler tarafından isim ve ticari unvan değişikliği yapılmak suretiyle yapılacak belge başvuruları kabul edilmez.

(12)  TMGDK yetki belgesi ücreti bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibarıyla, ellibin TL’dir. Yenileme ücreti ise belge ücretinin %50’si kadardır.

(13) TMGDK yetki belgesinde unvan değişikliği yapılması halinde, yetki belgesi yenileme ücreti belge ücretinin %10’u olarak alınır.

(14) Belge ücretleri, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(15) TMGDK’lar şube açmaları durumunda İdareye bir dilekçe ile müracaat ederek izin alır.

Yetkilendirilmenin iptali

MADDE 8 – (1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine istinaden, İdarenin müeyyide uygulamaya yönelik değerlendirme tasarrufu saklı kalmak kaydıyla;

a) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen yetki belgesinin alımında İdareye ibraz edilen belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde yetki belgesi iptal edilir, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşa bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve bu durumun bir yıl içinde üç defa tekrarı halinde yetki belgesi iptal edilir.

c) Bu Yönergede belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açan ve/veya yetkilendirildiği bölge dışında faaliyet gösteren TMGDK’ların yetki belgesi iptal edilir.

ç) TMGDK, TMGD hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devrettiğinin tespiti halinde yetki belgesi iptal edilir.

d) İdareden izin almadan adres değişikliği yapılması veya unvan değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğünü 30 (otuz) gün içinde yerine getirmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir. 

e) Bu maddeye göre yetki belgesi iptal edilen TMGDK’lara yetkinin iptalinden itibaren bir yıl süre ile yetki belgesi düzenlenmez.

f) İdarece, rekabet, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan ve reel istihdam koşullarını olumsuz etkilediği kesin olarak belirlendiği takdirde verilen TMGDK yetki belgesi iptal edilir.

        

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Çalışma Usul ve Esasları

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşu

MADDE 9 – (1) TMGDK’lar bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak zorundadır.

(2) Bir TMGDK’da istihdam edilen TMGD başka bir TMGDK’da veya işletmede TMGD hizmeti veremez.

(3) TMGDK’lar, hizmet verdikleri işletmeler için görevlendirildiği TMGD veya TMGD’lerin ismini ve TMGD sertifikası numarasını U-net sistemi üzerinden iş anlaşması, TMGD değiştirilmesi veya fesih işlemleri sırasında belirtmek zorundadır.

(4) TMGDK’lar bulundukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verebilir. 

(5) TMGDK’lar kuruldukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için, ilgili UDHB bölgesinde şube açmak zorundadır. Açılacak her şube Yönergenin 5 inci maddesinin 3 inci fıkrasında belirtilen şartları sağlamalıdır. Şubeden  sorumlu TMGD U-net sistemi üzerinden bildirilir.

 (6) TMGDK’lar tehlikeli madde güvenlik danışmalık hizmeti verdiği işletmelerin çalışma koşullarını dikkate alarak kesintisiz hizmet vermeyi sağlayacak şekilde TMGD görevlendirmek zorundadır.

(7) TMGDK’lar bünyesinde istihdam edilen her bir TMGD, en fazla sekiz işletmeye hizmet verebilir.

(8) TMGDK’larda adres değişikliğinden önce veya unvan değişikliği sonrasında İdareye başvurulur. Yeni adresin İdarece onaylanmasına müteakip faaliyetine devam eder. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen TMGDK’lar, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam eder. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 60 gündür.

(9) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve şirketin kurulmasında zorunlu olan kişilerde değişiklik olması halinde, bu durumu 2 (iki) iş günü içerisinde İdareye bildirilir. Değişiklik olmadan evvel verilen hizmetin aksamaması için gerekli tedbiri Yönergeye uygun olarak almak zorundadır.

(10) TMGDK şirketlerinin yapısı, 

a) Yalnızca TMGDK olarak kurulmuş ise yetki aldıkları adreste sadece yönerge  kapsamında yetkilendirildikleri konularda hizmet verebilirler.

b) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası dışında kalan faaliyetlere ilişkin mevcut bir şirket ise; faaliyet kollarından birisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti olması durumunda diğer faaliyet alanları ile birlikte TMGDK olarak hizmet verebilir.

(11) Bir TMGDK’da istihdam edilerek görev alan TMGD çalıştığı TMGDK’dan tek taraflı olarak kendi isteği ile ayrılarak başka bir TMGDK’da TMGD hizmetini altı ay süre ile veremez.  

(12) Adil, sürdürülebilir ve makul rekabetin sağlanabilmesi için daha önce hizmet yaptığı bir TMGDK’dan ayrılmış olan TMGD, başka bir TMGDK’da hizmete başladığında, önceden hizmet verdiği ve ayrıldığı TMGDK ile sözleşmeli şirketler/işletmeler, TMGD’nin görev aldığı yeni TMGDK’dan hizmet alamazlar.

(13) TMGDK’lar diğer TMGDK’lar ile ortaklık veya konsorsiyum kuramaz, başka bir TMGDK’ya hizmet alıcısı sağlama yoluyla komisyon alamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözkonusu TMGDK’ların yetki belgesi iptal edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun Ve Koordinatör TMGD ve Şube Sorumlusu TMGD’nin görev ve yükümlülükleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun görev ve yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) TMGDK’lar hizmet verdiği işletmelerde, Tebliğ’in 23 üncü maddesinde tanımlanan TMGD’lerin görev ve yükümlülükleri kapsamında sorumludurlar.

(2) TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lere faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü teknik teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak zorundadır.

(3) TMGDK’lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’yi görevlendirmek zorundadır.

(4) İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK’larca görevlendirilen TMGD’ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde tutulur. Bu kayıtlar istenmesi halinde denetim yetkililerine gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK’larca işletmeciye teslim edilir.

 (5) TMGDK’lar, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkilerinin tamamını veya bir kısmını devredemezler.

 (6) TMGDK’lar herhangi bir sebeple faaliyetten çekilme veya belgelerinin İdarece iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını İdareye iade ederler. Faaliyetten çekilen TMGDK tarafından hizmet verilen işletmelerin mağduriyetinin önlenebilmesi için 

a) Faaliyetten çekilmek isteyen TMGDK hizmet verdiği işletmeleri hizmet alabileceği başka bir TMGDK’ya devretmeden faaliyetten çekilemez. Şayet bu işlevi yerine getiremeyecek ise idareye bildirimde bulunur. İdarece gerekli önlem alınır. Bu durumda TMGD’ler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yeni bir TMGDK’da istihdam edilebilirler.

b) İdarece belgesi iptal edilen TMGDK’larda ise hizmet alan işletmelerin mağduriyeti idarece alınacak tedbirlerle önlenir. 

(7) TMGDK’da koordinatör olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, TMGDK’larca en geç 30 gün içerisinde yeni koordinatörü U-net otomasyon sistemi üzerinden atanması zorunludur.

(8) TMGDK’lar istihdam ettikleri TMGD’ler için EK-4’deki formata uygun kimlik belgesi düzenler.

          (9) TMGDK’lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

(10) TMGDK’lar bünyesinde istihdam edeceği TMGD’leri U-net otomasyon sistemi üzerinden bildirir.

(11) TMGDK’larda istihdam edilen bir TMGD’nin ayrılması sonucu asgari bulundurması gereken TMGD sayısının altına düşmesi durumunda, 30 gün içerisinde istenilen niteliklere uygun yeni bir TMGD istihdam eder ve  İdareye bildirir.

 

 

Koordinatör TMGD’nin ve Şube sorumlusu TMGD’nin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Koordinatör TMGD ve Şube sorumlusu TMGD;

a) TMGDK personelinin görevlendirilmesinden ve takibinden,

b) TMGDK kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,

c) İdare tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,

ç) TMGDK’ların başvuru, yetkilendirme, yenileme işlemlerinin takibinden,

d) TMGDK tarafından hizmet verilen her işletme için ayrı ayrı iş tanımlamasının yapılmasından,

sorumludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

İşletmelerin görev ve yükümlülükleri

 

MADDE 12 – (1) TMFB’ne ve Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi, tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketi yetki belgesine sahip işletmeler, faaliyet alanlarına uygun sertifikaya (ADR/RID/IMDG Kod)  sahip en  az  bir  TMGD’yi istihdam etmek  veya İdarece yetkilendirilen  TMGDK’den  hizmet  almakla yükümlüdürler.  

(2) İşletmeler TMGDK’lardan TMGD hizmeti alması durumunda, TMGDK ile işletme arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak TMGDK’nın temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Ayrıca, işletmeler kendi istihdam ettikleri TMGD atamasını da U-net otomasyon sistemi üzerinden yaparak onaylamak zorundadır.

 (3) İdare, işletmenin işlem hacmi, elleçlenen tehlikeli maddelerin çeşitliliği, faaliyet alanın sayısı, personel sayısı, kaza sayısı vb. durumları dikkate alarak, gerekli gördüğünde işletmelerden TMGD sayısının artırılmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde  belirlenen görevleri  yerine  getirirken bağımsızdır, işletmeler  ve TMGDK’lar  tarafından görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler, gerek hizmet aldıkları ve gerekse istihdam ettikleri TMGD tarafından U-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, tespit ve önerilerin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişiler veya yetkilendirdiği kişiler tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdürler.

(7) İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

(8) İşletmeler bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen TMGDK’lardan veya bünyelerinde istihdam ettikleri TMGD’ler ile U-net sistemi üzerinden atamasını, TMGD değiştirilmesi veya fesih işlemlerini gerçekleştirirler.

(9) İşletmeler tarafından tehlikeli maddenin taşınmasına ilişkin her türlü gönderi için düzenlenmesi gereken, ADR Bölüm 5.4.1’de tanımlanan taşıma evrakının bir örneği,  TMGDK’dan hizmet alınan veya işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD’ye basılı olarak veya elektronik ortamda verilir.

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 14 – (1) Bu Yönergenin uygulanması sırasında, uygulamaya yönelik aksaklıkları gidermeye ve kamu yararı ve kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli alt düzenlemeler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak genelgelerle yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönergenin yedinci maddesi 15/09/2017 tarihinde, diğer maddeleri 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.