1.1.3.6. TAŞIMA ÜNİTESİ BAŞINA TAŞINAN MİKTARLA İLGİLİ MUAFİYETLER

Tehlikeli mallar, ADR Konvansiyonu Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (15)'te belirtildiği gibi taşıma kategorisi 0, 1, 2, 3 veya 4'e atanmaktadır.

Belirtilen bir taşıma kategorisi için taşınan tehlikeli malların miktarı Tablo 1.1.3.6.3 sütun (3)'te belirtilen değerlerin üstüne çıkmadığı veya bu 1.1.3.6.4 uyarınca hesaplanan değeri aşmadığı sürece (taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar farklı taşıma kategorilerine ait olduğunda) bu tehlikeli mallar, aşağıdaki hükümlere tabi olmaksızın, ambalajlar içerisinde tek bir taşıma ünitesinde taşınabilir:

 1. ADR konvansiyonu Bölüm 1.10’a göre Emniyet Planının hazırlanmasına gerek yoktur. (Sınıf 1 ve Sınıf 7 hariç tutulmaktadır.)
 2. ADR konvansiyonu Bölüm 5.3’te belirtilen araçlar için büyük tehlike ikaz levhasına ve turuncu renkli plaka işaretine gerek yoktur.
 3. ADR konvansiyonu Bölüm 5.4.3’te belirtilen yazılı talimatlar zorunlu değildir. Ancak Taşıma belgesi(taşıma evrakı) gereklidir.
 4. ADR Konvansiyonu Bölüm 7.2 Ambalaj İçinde Taşımayla İlgili Hükümlerine tabi değildir. Ancak Bölüm 7.2.4 V5 ve V8 özel hükümlerine tabidir.
 • V5: Ambalajlar küçük konteynerlerde taşınamaz.
 • V8: Bkz. 7.1.7 (Sınıf 4.1'e ait kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, Sınıf 5.2'ye ait organik peroksitler ve sıcaklık kontrolü ile stabilize edilen maddelerin (kendiliğinden tepkimeye giren ve organik peroksitler dışında) taşınması için geçerli özel hükümler)

NOT: Bu özel hüküm V8, 3.1.2.6'da atıfta bulunulan maddelerin, SADT değeri 50 °C’den yüksek olacak şekilde kimyasal inhibitörler katılarak stabilize edildiği maddeler için geçerli değildir. Bu durumda sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği taşıma koşullarında sıcaklık kontrolü gerekebilir.

 1. ADR konvansiyonu Bölüm 7.5.11 CV1 özel hükmü geçerli değildir:

 (1) Aşağıdaki işlemlerin yürütülmesi yasaktır:

(a) Yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılması;

(b) Güvenlik gibi nedenlerle acil olarak yapılmasını gerektiren hâller dışında, yerleşim mahalleri dışındaki kamu alanlarında, önceden yetkili makamlara konu hakkında bilgi verilmeden yükleme veya boşaltma yapılması.

(2) Herhangi bir nedenle elleçleme operasyonlarının ortak alanlarda yapılması gerekiyorsa, maddeler veya diğer nesneler etiketlerine göre ayrılacaktır.

 1.  ADR konvansiyonu Bölüm 8 Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklara aşağıda belirtilen maddeler haricinde tabi değildir.
 1. Bölüm 8.1.2.1(a): Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce bir konteynerde taşınması hâlinde, IMDG Kodunun 5.4.2 kısmına uygunluk gösteren "konteyner/araç ambalaj sertifikası" taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır.
 2. Bölüm 8.1.4.2: 1.1.3.6 uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulunduracaktır.
 3. Bölüm 8.1.4.3: Portatif yangın söndürme cihazları, araçta kullanıma uygun olacaktır ve EN 3 Portatif yangın söndürücüler, Kısım 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.

Motorun yanması durumunda otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın söndürme aleti araçta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için ayrıca bir portatif yangın söndürme tüpü bulunmayabilir. Söndürücü malzemeler, zehirli gazları sürücü kabinine sızdırmayacak ya da ateşin ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır.

 1. Bölüm 8.1.4.4: 8.1.4.1 veya 8.1.4.2 hükümlerini doğrulayan portatif yangın söndürücüler, kullanılmadıklarını doğrulamayı sağlayan bir mühür taşımalıdır.

Yangın söndürücüler, işlevsel emniyetlerinin garanti edilmesi için, yetkili ulusal standartlar ile uyumlu olarak denetleneceklerdir. Uygun olduğu şekilde, yetkili makam tarafından tanınan bir standarda uygun olduklarını gösteren bir işaret ve bir sonraki denetim tarihini (ay, yıl) gösteren bir işaret taşıyacaklar ya da izin verilen azami kullanma süresini belirten bir işaret taşıyacaklardır.

 1. Bölüm 8.1.4.5: Yangın söndürme aletleri, araç ekibinin kolayca ulaşabileceği bir şekilde taşıma ünitelerine yerleştirilmiş olmalıdır. Yangın söndürme aleti, havanın etkilerine karşı işlevsel güvenliğinin etkilenmeyeceği bir biçimde konumlandırılacak şekilde kurulum gerçekleştirilecektir. Taşıma sırasında, 8.1.4.4'ün gerektirdiği tarihin süresi dolmamış olacaktır.
 2. Bölüm 8.4/ S1 (3) Özel hükmü: Sınıf 1 kapsamındaki madde ve nesneleri taşıyan araçların üzerinde, yakınında ve bu maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında sigara içilmesi, ateş yakılması veya çıplak alev kullanılması yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların kullanımı için de geçerlidir.
 3. Bölüm 8.4 /S1(6) Özel hükmü: Araçların gözetimi, Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri taşıyan araçlar için geçerli olacaktır.
 4. Bölüm 8.4/ S2(1) Özel Hükmü:  Parlama noktası en fazla 60 °C olan sıvıları ya da Sınıf 2'ye ait alevlenebilir maddeleri ve nesneleri taşıyan kapalı araçların yük bölmeleri, aracın içine sızabilecek herhangi bir alevlenebilir buhar ya da gazı tutuşturmayacak biçimde tasarlanmış ve yapılmış portatif fenerler dışında bir aydınlatma aparatı taşıyan kişiler giremez.
 5. Bölüm 8.4/S4 Özel Hükmü: Sınıf 4.1'e ait kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, Sınıf 5.2'ye ait organik peroksitler ve sıcaklık kontrolü ile stabilize edilen maddelerin (kendiliğinden tepkimeye giren ve organik peroksitler dışında) taşınması için geçerli özel hükümler
 6. Bölüm 8.4/ S5 Özel Hükmü: Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemelerin (UN No. 2908, 2909, 2910 ve 2911) yalnızca muaf tutulmuş ambalajlarda taşınmasındaki ortak özel hükümler
 7. Bölüm 8.4 / S14 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, herhangi bir miktarda bu maddeleri taşıyan araçlar için geçerli olacaktır.
 8. Bölüm 8.4 / S15 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, herhangi bir miktarda bu maddeleri taşıyan araçlar için geçerli olacaktır. Bununla birlikte, yüklü bölmenin kilitli olması veya taşınan ambalajların herhangi bir şekilde yetkisiz boşaltmaya karşı korunuyor olması hâlinde, Bölüm 8.4 hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur.  
 9.  Bölüm 8.4 / S16 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesinin 500 kilogramı aştığı hâllerde geçerlidir.

Buna ek olarak, 500 kilogramdan fazla bu maddelerden taşıyan araçlar, herhangi bir kötü amaçlı eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili makamları uyarmak amacıyla her zaman gözetim altında bulundurulacaktır.

 1. Bölüm 8.4 / S17 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesinin 1000 kilogramı aştığı hâllerde geçerlidir.
 2. Bölüm 8.4 / S18 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesinin 2000 kilogramı aştığı hâllerde geçerlidir.
 3. Bölüm 8.4 / S19 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesinin 5000 kilogramı aştığı hâllerde geçerlidir.
 4. Bölüm 8.4 / S20 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesinin veya hacminin ambalajlı mallar olarak 10000 kilogramı, tanklar da ise 3000 litreyi aştığı hâllerde geçerlidir.
 5. Bölüm 8.4 / S21 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, kütle miktarlarına bakılmaksızın tüm malzemeler için geçerlidir. Ayrıca, herhangi bir kötü amaçlı eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili makamları uyarmak amacıyla bu mallar her zaman gözetime tabi olacaktır. Bununla birlikte, Bölüm 8.4 hükümlerinin şu durumlarda uygulanmasına gerek yoktur:

(a) Yükleme yapılan bölüm kilitlenmişse veya taşınan ambalajlar ruhsatsız boşaltmaya karşı başka şekilde korunuyorsa ve

(b) Doz oranı aracın dış yüzeyinin erişilebilir herhangi bir noktasında 5 μSv/h'yi geçmiyorsa.

(19) Bölüm 8.4 / S24 Özel Hükmü: Araçların gözetim altında bulundurulmasına ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesinin 100 kilogramı aştığı hâllerde geçerlidir.

 1. ADR Konvansiyonu Bölüm 9, Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklara tabi değildir.

Tablo 1.1.3.6.3

 

Taşıma kategorisi

(1)

Maddeler veya nesneler, paketleme grubu, sınıflandırma kodu/grubu veya UN No.

 

(2)

Taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar

(3)

 

 

 

 

0

Sınıf 1:  1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190

Sınıf 3:  UN No. 3343

Sınıf 4.2: Paketleme grubu I’e ait maddeler

Sınıf 4.3: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399      

Sınıf 5.1: UN No. 2426

Sınıf 6.1: UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294

Sınıf 6.2: UN No. 2814 ve 2900

Sınıf 7: UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333

Sınıf 8: UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)

Sınıf 9: UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri ve karışımları içeren nesneler ve UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde bu taşıma kategorisinde sınıflandırılan maddelerin taşınmasında kullanılmış temizlenmemiş boş ambalajlar.

 

 

 

 

 

0

 

 

 

1

Ambalajlama grubu I'e ait olan ve taşıma kategorisi 0'da sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

Sınıf 1: 1.1B ila 1.1J a/1.2B ila 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a

Sınıf 2: T, TC a, TO, TF, TOC a ve TFC grupları

aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grupları

basınç altındaki kimyasallar: UN B.B.B. 3502, 3503, 3504 ve 3505

Sınıf 4.1: UN No. 3221 ila 3224, 3231 ila 3240, 3533 ve 3534

Sınıf 5.2: UN No.3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120

 

 

 

20

 

 

 

2

Ambalajlama grubu II'ye ait olan ve taşıma kategorisi 0, 1 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

Sınıf 1: 1.4B ila 1.4G ve 1.6N

Sınıf 2: grup F

aerosoller: grup F

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3501

Sınıf 4.1: UN No. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532

Sınıf 4.3: UN No. 3292

Sınıf 5.1: UN No. 3356

Sınıf 5.2: UN No. 3105 ila 3110

Sınıf 6.1: UN No. 1700, 2016 ve 2017 ve ambalajlama grubu I'e ait maddeler

Sınıf 9: UN No. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481

 

 

 

333

 

 

 

3

Ambalajlama grubu III'e ait olan ve taşıma kategorisi 0, 2 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

Sınıf 2: grup A ve O

aerosoller: grup A ve O

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3500

Sınıf 3: UN No. 3473

Sınıf 4.3: UN No. 3476

Sınıf 8: UN No. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506

Sınıf 9: UN No. 2990 ve 3072

 

 

 

1000

 

 

4

Sınıf 1: 1.4S

Sınıf 4.1: UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623

Sınıf 4.2: UN No. 1361 ve 1362 ambalajlama grubu III

Sınıf 7: UN No. 2908 ila 2911

Sınıf 9: UN No. 3268, 3499, 3508 ve 3509 ve taşıma kategorisi 0'da listelenenler dışında tehlikeli malların taşınmasında kullanılmış boş, temizlenmemiş ambalajlar

 

 

Sınırsız

 

  ADR Konvansiyonu 1.1.3.6.4  kapsamındaki hesaplama bilgileri

Farklı taşıma kategorilerinden tehlikeli malların aynı taşıma ünitesinde taşınmaları hâlinde, aşağıdakilerin toplamı:

- Taşıma kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "50" katı;

- Taşıma kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtilmiş nesnelerin ve maddelerin miktarının "20" katı;

- Taşıma kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "3" katı ve

- Taşıma kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktarı;

hesaplanan değeri "1.000"i geçmeyecektir.