Güvenli Depolama (Depolama Koşulları)

 • Kimyasal maddeler ambalajın istiflemeye uygunluğuna göre depolanır. Ambalajlar üst üste istiflenmeye müsait değilse kesinlikle istiflenmez.
 • Tehlikeli ve zararlı maddeleri taşıyan kaplar depolandıkları yerden düştüklerinde hasara neden olacaklarından dolayı düşmeyeceklerinden emin olunacak bir yükseklikte depolanacaktır.
 • Paletli veya paletsiz blok depolamada en fazla 4 kat veya 5 m yüksekliğe izin verilir.
 • Tüm Kimyasallar etiketleri gözükecek ve istiflendiğinde yazıları düzgün okunabilecek şekilde düzenlenir.
 • Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça görülecek şekilde yazılacaktır.
 • Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınacaktır.
 • Cam türü, kolay kırılabilir kaplar genellikle göz hizasının altında depolanacaktır.
 • Depolama ve gözle kontroller sırasında, zedelenmiş, patlamış, sızıntısı olan ambalajlar varsa bunlar için önlem alınacak. ilk önlem olarak ambalaj üzerinde bulunan etiket bilgilerinden yararlanacaktır. Bu tür hammaddelerin depolandığı bölgeye tehlike uyarı işareti konulacaktır.
 • Ambalajı hasar görmüş fakat kullanılabilir durumda olan kimyasal hammaddeler öncelikle kullanılırlar.
 • Ömrü biten kimyasallar için Kalite Kontrol Şefinin , teknik grubun ve mümkünse üreticisinin görüşüne hareket edilir. Kullanım ömrü dolan maddeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler doğrultusunda bertaraf edilir.
 • Tankerlerle gelen malzemelerin boşaltılmasında eğitim almış elemanlar bulunmak zorundadır. Boşaltma sırasında etiketler üzerindeki bilgiler doğrultusunda koruyucu malzemeleri kullanmaları zorunludur.
 • Alımı yapılan ve zararlı kimyasal madde sınıfına giren tüm hammaddelerin depolama ve stoklama işlemleri sırasında İSG-Çevre yönetim sistemi gereklerine uymayan ve/veya çevre ve insan sağlığına doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek bir uygunsuzluk gözlendiğinde, bu uygunsuzluk için Kalite Kontrol Şefine haber verilecektir.
 • Zararlı kimyasal madde sınıfına giren tüm malzemelerinin depolama ve stoklama işlemleri sırasında iki  ayrı hammaddenin yan yana depolanıp depolanamayacağı zararlı kimyasal madde depolama matrissi ile takip edilir  alımı yapılan tüm zararlı kimyasal maddelerin depolanma ve stoklanmasında bu matrissin kullanımı esastır.
 • Planlı veya plansız yapılan denetlemelerde stok sahasında stoklama matrissine göre stoklanmamış kimyasal hammaddeler , etiketi bulunmayan ambalajlar, zedelenmiş, patlamış, sızıntısı olan ambalajlar  varsa bunlar için ambar Sorumlusuna haber verilir.
 • Zararlı kimyasal maddelerin ve ürünlerinin konulduğu depolar, depolanan maddelerin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak aşağıda sıralanan sistemlerle donatılır
  • Depolar uygun şekilde işaretlenir, kolayca görünebilecek ve okunabilecek harflerle belirlenir.
  • Tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde sigara içilmesi, kontrolsüz açık alev veya ateş yakılması yasaktır.
  • Trafik alanları ve özellikle acil çıkışlara, yangın söndürücülerin bulunduğu yerlere, yangın dolap ve hidrantlarının önlerine hiçbir zaman araç veya malzeme konulmaz.
  • Aseton gibi yanıcı sıvı ihtiva eden variller veya fıçılar statik topraklama hattına bağlanarak topraklanır.
 • Depolara ve bunların yakınına depolanan hammadde ve ürünlerin yükleme, boşaltım ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgi uyarı işaretleri ve/veya yazıları asılır.
 • Depolamada tehlikeli bir kaza veya yangın halinde MGBF’ lere göre hareket edilir.
 • Aşındırıcı, az zehirli ve tahriş edici özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve ürünlerin depolanmasında, güvenlik açısından uyarı levhaları kullanılır.
 • Eğitilmiş, ilgili kişiler dışında kalan tüm çalışanlar bu maddelerin depolandığı yerlere güvenlik açısından girmesi ve ilgililerden izin almadan bu malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Çok zehirli (T+) özelliği ile etiketlenmiş olan hammadde ve ürünler kilitli yerlerde             depolanacaktır. İlgili personelin haricinde kimse bu bölgeye giremez.
 • Kimyasal madde ambarlarının giriş ve çıkışlarına; katı veya sıvı haldeki tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin dökülmesi halinde veya yangın durumunda yangın söndürme suyunun kanalizasyon sistemine gitmemesi için ya da dışarıdan yağmur suları veya sel sularının içeriye girmemesi için setler yapılır.
 • Zararlı ve tehlikeli hammaddelerin yerlerinin iyi bilinmesi temiz, düzenli ve bakımlı bulundurulması ambar Sorumlusunun sorumluluğundadır.
 • Dışarıda depolama: LPG, fuel-oil, motorin,  hidroklorik asit ve sıvı kostik, oksijen ve asetilen tüpleri, inşaat, bölümünün kullandığı tiner ve boyalar ile kazan dairesinde su hazırlama işlemlerinde kullanılan kimyasalların ve yağların depolanması ve stoklanmasından sorumlu bölümler belirlenmiştir.
 • Fıçıların paletler üzerinde ağzı yukarı gelecek şekilde depolanması tercih edilir. Ancak yatay şekilde depolanan variller- fıçılar yuvarlanmaya karşı takozlanır.
 • Yağ fıçılarının – varillerin yatay olarak depolanması tercih edilir. yağ kapakları saat 3 ya da 9′ u  gösterir konumda olmasına dikkat edilir.
 • Gres fıçıları dikey olarak depolanacaksa,kapağı yukarı gelecek şekilde depolanır.
 • Güneş ışınlarından, güneşin yaydığı ısıdan ve yağmurdan etkilenebilecek gaz tüpleri sundurma altında veya kapalı anallarda depolanır.
 • Boş ve dolu gaz tüpleri ayrı yerlerde; tamamı düşmeye karşı kelepçe veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, açık alev ve kıvılcımlardan , aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde depolanır.
 • Depolama alanları uyarıcı yazı ve işaretlerle belirtilir.
 • Kepçe ve mazotlu forklift’lere mazot (motorin) fabrika sahası dışında akaryakıt istasyonunda doldurulur.