KKDİK - Türk REACH NEDİR?

                                                                                                                                                              

 

                                                                    KKDİK - Türk REACH NEDİR?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (Türk REACH/KKDİK) Hakkındaki Yönetmelik, 1907/2006 EC No’lu AB REACH Mevzuatından uyarlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

KKDİK’in temel amaçları;

-             İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak,

-             Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici, imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak,

-             Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak,

-             Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek.

 

KKDİK Yönetmeliği bir kimyasal maddeyi kendi halinde, bir karışım içinde veya bir eşya içinde üreten, ithal eden veya kullanan tüm imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıları (imalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler) etkilemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

 

KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sadece Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler ‘kaydettiren’ olabilir. Kayıt, söz konusu kişi tarafından aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır:

-             Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla miktarda bulunan maddelerin imalatçıları ve ithalatçıları,

-             Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda eşya üreticileri ve ithalatçıları,

-             İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi tarafından atanmış “tek temsilciler”.

 

TEK TEMSİLCİ :

Yurt içinde yerleşik olmayan bir firma, KKDİK Yönetmeliği kapsamında doğrudan yükümlülüğe sahip değildir. KKDİK Yönetmeliği yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken, yurt dışından ithalat yapan firmalardır. Buna rağmen yurt içinde yerleşik olmayan madde imalatçısı ya da eşya imalatçısı ithalatçıların yükümlülüklerini hafifletmek için KKDİK Yönetmeliği Madde 9’a göre ‘Tek Temsilci’ atamaya karar verebilir. Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

Tek Temsilci, yurtdışında bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişinin, karşılıklı anlaşmaya vararak KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atadığı Türkiye içindeki yerleşik gerçek veya tüzel bir kişidir.

 

ÖN-KAYIT AŞAMALARI

KKDİK Yönetmeliği gereği imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcilerin ortak kayıt yapabilmeleri için; öncelikle maddelerin ön kaydını yapmaları gerekmektedir.

Ön kayıt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içinde yer alan Kimyasalların Kayıt Sistemi (KKS) Madde Yönetimi sekmesi altında Ön-Madde Bilgi Değişim Formu (MBDF) kaydı ve Sınıflandırma/Etiketleme (SE) bildirimi yapılması ile gerçekleşecektir.

Ön Kayıt için Madde Yönetimi sekmesi asgari olarak aşağıdaki alt başlıkların doldurulması gerekmektedir;

-             Madde tanımlama bilgileri

-             Madde bileşimi

-             Tonaj

 

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt için imalatçı ve ithalatçı firmaların vermesi gereken bilgiler;

-             Madde envanter (kimyasal ismi, CAS ve EINECS numaraları dahil)

-             Maddenin bileşim türü

-             Madde türü

-             SEA Yönetmeliği’ne uygun sınıflandırma ve etiketleme bilgileri 

-             Maddenin hali

-             Maddenin saflık derecesi

-             Maddenin kullanım alanı

-             Maddenin tedarikçileri

Ön-MBDF gönderen firmalar; MBDF sorgulama yaparak aynı maddenin ön-MBDF’sini göndermiş olan diğer firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilmekte, bu sayede kayıt için gerekli olan veri ve maliyet paylaşımına ilişkin hususlar hakkında kayıt süreci öncesinde aynı madde imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcileri ile irtibat kurabilmektedir.

 

SÜREÇ :

 Ön-MBDF’lerin KAYIT başlangıç tarihi olan  31/12/2020 tarihinden önce gönderilmiş olması, ortak kayıt sürecinin etkin işlemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak kayıt sürecinin 31/12/2023 tarihine kadar devam edecek olması ve 31/12/2020 tarihinden sonra piyasaya arz edilecek olan maddeler için de sistemin aktif olması açısından 31/12/2023 tarihine kadar ön-MBDF modülü kapanmayacak ve işlevini sürdürecektir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında maddeler 31/12/2023 tarihinden önce kendi halinde veya karışım içinde, yılda 1 ton veya üzeri miktarda imal/ithal edilen maddeler için 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt yapılmalıdır. 31/12/2023 tarihten sonra maddeler piyasaya arz edilmeden önce kaydedilecektir.

31 Aralık 2023 tarihinden sonra ise kayıt altına alınmamış kimyasal maddeler üretilemeyecek, satılamayacak ve kullanılamayacaktır.

 

 

Daha fazla bilgi, danışmanlık ve fiyat teklifi almak için tıklayınız yada 

 gamze.gokduman@temdanismanlik.com  maillerinden

ya da 0532 455 8024 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

 

Bize Ulaşın