TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARI UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

                                                                                                                                              

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARI UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası;

 

Yaptırım Uygulanacak Taraf

 

İdari para cezası miktarı (TL)

 

 

a) bendindeki ceza miktarı (5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden)

(6)Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

 

 

Gerçek veya Tüzel Kişiler

 

2.674,00

 

(b) bendindeki ceza miktarı (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden)

(7)(Değişik:RG-18/1/2020-31012) Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorumlulukları ile TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

 

Gerçek veya Tüzel Kişiler

 

4.011,00

 

(c) bendindeki ceza miktarı (5 inci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden)

(10) Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ADR 1.8.5.3’te belirtilen şekilde ciddi bir kaza veya olay olması durumunda kazanın gerçekleştiği yerdeki sorumlu tarafça bu olayın, Bakanlığın belirlediği formda eksiksiz bir şekilde 7 iş günü içerisinde www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekir.

 

Gerçek veya Tüzel Kişiler

 

 

1.336,00

 

(ç) bendindeki ceza miktarı (5 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket eden)

(11)Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, doldurma ve boşaltma süresi dışında, yerleşim yerlerinde bulunan; okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağına park edilmesi zorunludur.

 

Taşımacıya

 

667,00

 

(d) bendindeki ceza miktarı (8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden)

b) (Değişik: RG-7/10/2020-31267) ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek

 

Gönderene

 

 

545,00

 

 

(d) bendindeki ceza miktarı: (8 inci maddenin birinci fıkrasının (a),(c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden Gönderene, her bir bent için)

a) (Değişik:RG-18/1/2020-31012) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak

c) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanmak,

d) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; IBC, tank, tanker, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak,

e) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

f) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek,

g) ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmek

 

Gönderene

 

 

1.091,00

 

 

e) bendindeki ceza miktarı: (8 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden)

(2) Kıyı tesisi işleticileri tesis giriş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının araçta bulunup bulunmadığı, yük taşıma biriminin ara ve periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı ile söz konusu araçlar ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek zorundadır

 

Kıyı Tesisi

İşleticisi

 

1.336,00

 

 

(f) bendindeki ceza miktarı: (8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden )

 (3) Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde, bu madde kapsamındaki tüm yükümlülükler TİO’ya aittir.

 

TİO

Belge Sahibine

 

667,00

 

 

f) bendindeki ceza miktarı:

(8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden TİO Belge sahibine, her bir bent için)

 

TİO

Belge Sahibine

 

1.336,00

 

g) bendindeki ceza miktarı: (8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden)

(4) Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler, bu maddede belirtilen yükümlüklerini yerine getirmek zorundadır.

 

İthalatçıya

 

667,00

 

g) bendindeki ceza miktarı: (8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden ithalatçıya, her bir bent için)

c) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanmak,

d) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; IBC, tank, tanker, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak,

e) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

f) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek,

g) ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmek

 

İthalatçı

 

1.336,00

 

ğ) bendindeki ceza miktarı: (9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden)

(1) Paketleyenin yükümlülükleri şunlardır:

a) Tehlikeli madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj kullanmak ve ADR 4.1’deki paketleme talimatlarına uymak,

 

Paketleyene

 

1.336,00

 

(ğ) bendindeki ceza miktarı:(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden Paketleyene, her bir bent için) 

b) Kombine ambalajlamalarda ADR hükümlerine uymak,

c) Ambalaj ve kombine ambalajların, işaretleme ve etiketlemelerini ADR’ye göre doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

ç) Karayolundan denizyoluna geçiş yapacak konteynerler için Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası hazırlanmasını sağlamak,

d) ADR bölüm 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara uymak.

 

Paketleyene

 

667,00

 

(h) bendindeki ceza miktarı: (10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden Yükleyene, her bir bent için)

 (1) Yükleyenin yükümlülükleri şunlardır:

a) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimleri ile boş temizlenmemiş ambalaj ve yük taşıma birimlerini hasar giderilene kadar yüklememek, b) Tehlikeli maddelerin yükleme, elleçleme, birlikte yükleme yasaklarına, besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kuralları ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymak,

d) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak,

 

Yükleyene

 

1.336,00

 

(h) bendindeki ceza miktarı: (10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentlerine aykırı hareket eden Yükleyene, her bir bent için)

 c) Ambalajlar, kombine ambalaj, IBC, konteyner, portatif tank, tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. yük taşıma birimlerinin üzerine ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

ç) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya müsaade etmemek,

e) ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmek

 

Yükleyene

 

667,00

 

(ı) bendindeki ceza miktarı: (11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (j) bentlerine aykırı hareket eden Doldurana, her bir bent için)

 (1) Dolduranın yükümlülükleri şunlardır:

a) Tehlikeli maddeleri, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmak,

b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanları doldurmak,

c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak uygun olanlarına dolum yapmak,

j) (Ek:RG-18/1/2020-31012) Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış taşımacılara ait araçlara yapmak,

 

Doldurana

 

1.091,00

 

(ı) bendindeki ceza miktarı: (11 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerine aykırı hareket eden Dolduran, her bir bent için)

 d) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile yük taşıma birimlerinin ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

e) Dolduran tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluklara uygun hareket etmek,

f) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen azami litre başına içeriklerinin kütlesini göz önünde bulundurmak,

g) Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valflerinin sızdırmazlığını kontrol etmek,

ğ) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmek,

h) Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,

ı) Araçlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde doldururken, ADR Bölüm 7.3’deki ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmek,

i) ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek.

 

Doldurana

 

545,00

 

(i) bendindeki ceza miktarı:

(11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden)

 ç) Taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmek

Taşınabilir Basınçlı Ekipman Dolum Tesisine

 

6.687,00

 

(j) bendindeki ceza miktarı (12 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (i) ve (l) bentlerine aykırı hareket eden Taşımacıya, her bir bent için)  

a) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip araçlarla yapmak,

b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmak,

c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünün yapılarak uygun olanlarını taşımak

i) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmek,

l) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak

Taşımacıya

 

1.091,00

 

                                                                                         

(j) bendindeki ceza miktarı (12 inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k) ,(m) ve (n) bentlerine aykırı hareket eden Taşımacıya, her bir bent için)

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

d) Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmek

g) (Değişik:RG-7/10/2020-31267) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,”,

ğ) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek,

 h) Aracı, taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak,

j) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,

k) Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’e göre taşıma evrakı düzenlemek,

m) ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmek.

n) (Ek:RG-18/1/2020-31012) Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamak.

 

Taşımacıya

 

 

545,00

 

                                                                                                                  

(j) bendindeki ceza miktarı (12 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden)

e) Araçlarda, ADR’de yer alan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamak,

 

Taşımacıya

 

 

54,00

 

                                                                                              

(j) bendindeki ceza miktarı

(12 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden)

f) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, ADR’de yeralan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmasını ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve testlerini yaptırmak

 

Taşımacıya

 

 

218,00

 

                                                                                                                     

(k) bendindeki ceza miktarı

(13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden)

(1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri şunlardır: a) Taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 Eğitim Sertifikasına sahip olmak,

 

Sürücüye

 

 

267,00

 

 

(k) bendindeki ceza miktarı (13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k) ve (l) bentlerine aykırı hareket eden Sürücüye, her bir bent için),

b) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamak, tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı yaparken sürücü, taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemek,

c) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamak,

ç) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmak, d) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmak,

e) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamak,

f) Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak,

g) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda taşıma yapmamak,

ğ) Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymak,

h) Özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymak,

ı) Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmekle ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek,

i) Taşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı, denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek,

j) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmek,

 k) ADR 8.1.5’te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatın araçta bulunmasını sağlamak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek,

l) ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek.

 

Sürücüye

 

 

66,00

 

 

(l) bendindeki ceza miktarı (14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket eden Alıcıya, her bir bent için)

a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememek,

b) Tehlikeli maddelerin konteyner ile taşındığı durumlarda, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmek,

c) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,

ç) ADR Bölüm 1.4.2.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek.

 

Alıcıya

 

 

667,00

 

                                                                                                              

(m) bendindeki ceza miktarı (15 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket eden Boşaltana, her bir bent için)

b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermek,

c) Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında; tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak,

ç) Ambalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış ve temizlenmiş olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırmak,

e) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,

f) ADR Bölüm 1.4.3.7’de yer alan hükümleri yerine getirmek.

 

Boşaltana

 

 

667,00

 

 

(n) bendindeki ceza miktarı (15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket eden Taşımacı veya üçüncü kişilere, her bir bent için)

(2) Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler, boşaltan olarak TMFB almakla ve bu maddedeki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Taşımacı veya Üçüncü Kişiler

 

667,00

 

(o) bendindeki ceza miktarı (16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden Tank-konteyner işletmecisine, her bir bent için)

a) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve portatif tankların, ADR ve bu Yönetmeliğe göre üretilmiş ve ara, periyodik test ve muayenelerini süresi içerisinde yapılmış olanları kiralamak,

b) Boşaltılmış tank ya da tank-konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan, temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamak,

c) ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek.

 

Tank-Konteyner İşletmecisi

 

1.336,00

                                                                                                                                                

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası (a) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve birden fazla faaliyet konusuna sahip işletmeye bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 16.048 Türk Lirasını geçemez.

 

                                                                                                                                                   

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası (b) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 8.023 Türk Lirasını geçemez.

 

                                                                                                                            

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası (c) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan sürücüye bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 667 Türk Lirasını geçemez.

 

 

                                                                              

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 30 uncu Maddesinin birinci fıkrası;

 

Miktarı [TL]

 

(ç) bendindeki ceza miktarı (23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için)

a)(Değişik:RG-19/4/2017-30043) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme(ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b)(Değişik:RG-19/4/2017-30043) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile lgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMGD Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d)İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları san alınırken rehberlik etmek.

e)Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşalmında kullanılan teçhizan  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek

f) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h)  Alt  yüklenicilerin  veya  üçüncü  tarafların  seçiminde  ve  çalıştırılmasında  tehlikeli  maddelerin  taşınmasıyla  ilgili  mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak,

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i)Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j)Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k)ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi  halinde İdareye ibraz edilme üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

n) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Danışmanlık hizmeti verilen işletmeye konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

1.139,00

 

(d) bendindeki ceza miktarı:

(23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için)

(3) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.

(5) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dahil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren TMGD, TMGDK tarafından hizmet  verilen en fazla sekiz işetme için danışman olarak görevlendirilebilir.

 

1.891,00

 

(g) bendindeki ceza miktarı:

(27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için)

a) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 gün içerisinde TMGD  istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,

b) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

c) TMGD’nin işi gereği ihyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine gerebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e)TMGD tarandan hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f)Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya(ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g)TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ)İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle yükümlüdür.

 

1.139,00

 

(ğ) bendindeki ceza miktarı

(27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere)

 

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır

 

 

2.282,00

 

(h) bendindeki ceza miktarı (29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için)

(6) TMGD; a) Sınav başvurusunda, yanlış veya yanılcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin

b) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)Bakanlıkça bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,

c) Danışmanlık hizme verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanılcı bilgi ve belge verdiğinin, ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanlış belge düzenlediğinin  tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir.

 

2.282,00

 

(ı) bendindeki ceza miktarı:

(Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye)

EK MADDE 1 – (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) (1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde 

bulunan işletmelerin TMGD ishdametme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.

 

5.681,00

 

(i) bendindeki ceza miktarı:

(Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGDK’lere)

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyende bulunacak TMGDK’lerin İdareden 

yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik 

danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.

 

9.469,00

 

(k) bendindeki ceza miktarı:

(23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD ye)

(6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini,

TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.

 

3.787,00

 

(l) bendindeki ceza miktarı:

(26 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGD ye)

(3)(Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim  görevinin haricinde TMGD hizmeti verebilmesi için bir TMDGK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.

 

9.469,00

 

(m) bendindeki ceza miktarı:

(27 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere)

(7) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-Net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

a) TMGD tarafından U-Net Otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdür.

 

 

 

2.282,00

 

(m) bendindeki ceza miktarı:

(27 inci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket eden işletmelere)

(7) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-Net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır.İşletmeler;

a) TMGD tarafından U-Net Otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdür.

 

 

1.139,00