13-15 Nisan 2018 Antalya Tehlikeli Madde Sektörel Çalıştayı Sonuç Raporu

13-15 Nisan Tarihleri Arasında Gerçekleşen TMGD Kuruluşları 1. Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlanmıştır.

 

Sayı : 101-2-2018/3                                                                                               17/04/2018

 

Konu : TMGD Kuruluşları 1. Çalıştayı Sonuç Raporu

 

TMGDK-DER 1. ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU ANTALYA (13 - 14 NİSAN 2018)

Çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşı söylenmesi ile başlamıştır. TMGDK-DER Başkanı’nın açılış konuşmasının ardından Dernek Genel Sekreteri’ nin sunumu ile devam etmiştir.

200 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşen çalıştayın 1. Gününde Dernek’çe oluşturulan divan başkanlığında görüşülecek konular oylama ile tespit edilmiştir. Katılımcılara söz hakkı verilerek tespit ve öneriler oluşturulmuştur. Bu tespit ve öneriler sunum haline getirilerek ikinci gün Bakanlık yetkililerine sunulmuştur. Görüşleri alınarak soru ve cevap kısmına geçilmiştir.

 

 

 DERNEKÇE SUNULAN TESPİT VE ÖNERİLER İLE BAKANLIKÇA VERİLEN CEVAPLAR:

 

 

Tespit : Bazı işletmeler tehlikeli madde mevzuatına hakim olmamaları nedeniyle, 50 ton muafiyetleri olmamasına rağmen kendilerini muafiyet kapsamında görerek TMFB belgesi almadan kayıt ve kontrol dışı faaliyetlerini sürdürmektedirler.

 

Öneri :

 1. 50 ton muafiyetinin kaldırılması
 2. Taşımacılık irsaliyesine TMFB numarasının yazılması. (TMFB sahibi olmayan işletmelere toptan tehlikeli madde satışının kısıtlanması için)

 

Cevap : 50 Ton muafiyetinin kaldırılmasının gündemde olduğundan bahsedildi ve hemfikir olunduğu ifade edildi. Tehlikeli madde ile iştigal eden herkesin TMFB alması gerektiği söylendi.

 

Tespit : Tehlikeli madde ile iştigal eden birçok işletmenin halen TMFB sahibi olmaması

 

Öneri :

 1. Etkin denetim
 2. İşletmelerin muafiyet raporu almak için teşvik edilmesi
 3. Standart muafiyet raporu yayınlanması

 

Cevap : 2017 sonunda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan firma sayısı TMGDK ‘ ların da etkisiyle 3108 civarında iken 2018 yılının ilk 3 ayı itibariyle 3300’den fazla belge alındığı ifade edildi. 2018 yılı sonuna kadar 6-7 bin TMFB başvurusu daha beklendiği söylendi.

 

Tespit : TMFB almış bir çok işletme TMGD hizmeti almamaktadır.

 

Öneri :

 1. Sistemden otomatik uyarı mesajı iletilmesi ve 1 ay sonra cezai işlemin uygulanması.
 2. TMGD hizmeti almayan tesislerin sigorta firmaları tarafından sigortalanmaması
 3. TMGD hizmeti alması zorunlu olan işletmelerin hizmet almaması durumunda, kazalarda asli kusurlu sayılarak zararlarının ödenmemesi.
 4. İhale vb. başvurularda TMGD bulundurma zorunluluğu aranması.

 

Cevap : Öneriler değerlendirilecektir.

 

Tespit : TMFB almış işletmelerden yıllık 50 ton altında tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin TMGDK’ lardan alacakları muafiyet raporlarının içeriğinin belirsiz ve birbirinden farklı olması.

 

Öneri :

 1. Muafiyet raporu içeriğinin TMKT tarafından belirlenmesi, belirlenen standarda bölge müdürlüklerince uyum aranması.
 2. Raporda yer alacak verilerin kaynaklarına(Belediye vb.) ilişkin standartların belirlenmesi.
 3. Muafiyet raporlarının U-net sistemi üzerinden TMKT ’ye beyan edilmesi
 4. TMGDK’ lardan alınan muafiyet raporu sonrasında işletmelere muafiyet belgesinin tanzim edilerek sistemde muafiyet listesinin yayınlanması

 

Cevap : Bakanlığın elinde muafiyet raporuna ilişkin bir taslak olduğu ve üzerinde çalışmaların devam ettiği söylendi. Rapor içeriğiyle ilgili katılımcılardan gelen önemli görüşler not edildi.

 

Tespit : Mevzuat nedeniyle TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları söz konusu değildir. TMGDK ve TMGD nın mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesi hakkındaki duyuruya rağmen

 1. TMGD’ler açılan TMGDK şirketlerinde küçük hissedar veya pay sahibi yapılarak SGK yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırılmakta ve rekabet ortamı bozulmaktadır.
 2. Tam zamanlı olarak bir işletmede çalışan TMGD’ler İş Güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi ve başka görevlerde aynı anda istihdam edilmektedir.

 

Öneri :

 1. Herhangi bir yerde sigortalı olan bir TMGD’nin U-net sistemi üzerinden atamasının yapılamaması.
 2. İki yerde sigortalı olarak TMGD istihdamı yapılması durumunda TMGD’ye 5.000 TL ve istihdam eden TMGDK’ya 10.000 TL idari para cezası uygulanması.
 3. Gerekli idari yaptırımların ivedilikle uygulanması,
 4. SGK ile işbirliğinin arttırılması.
 5. Mevzuatta, yasağın sadece TMGDK’lar için değil, işletmelerde istihdam edilen TMGD’ler için de geçerli olduğu açıkça belirtilmelidir.

 

Cevap : Sigorta ile yapılan çalışmaların devam ettiği, herhangi bir şekilde duyuruyu dikkate almayan firmaların ilerleyen süreçte cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı ifade edildi. Bu aykırı durumun tespiti halinde belge iptal edilebilecektir.

 

Tespit :

 1. TMGDK’lar tarafından muafiyet hakkı olmayan kurumlara muafiyet verilmesi
 2. Belge kiralama yoluyla haksız rekabete sebep olunması

 

Öneri :

 1. Bu kurallara aykırı hareket edenlere 2 yıl meslekten men ve her uygunsuz durum için 10.000 TL idari para cezası verilmesi.
 2. Etkin denetim.
 3. Tesislerdeki çalışmaların U-net otomasyon sistemi üzerinden raporlanması

 

Cevap : Tespiti yapılan usulsüzlükler Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir. TMGDK’ nın belge iptaline kadar yaptırımı olacaktır.

 

Tespit : Kurulan birçok TMGDK şubesinin usulsüz çalıştığı (fiziki şartlarının, tefrişatlarının ve faaliyetlerinin mevzuata uygun olmadığı) görülmektedir.

 

Öneri : Bu durumdaki uygunsuzlukların tespiti halinde 10.000 TL idari para cezası düzenlenerek ilgili şubenin 2 yıllığına kapatılması, aynı suçu tekrar edenlerin merkez ve şubelerinin tüm yetki belgelerinin süresiz iptal edilmesi.

 

Cevap : Bu konuda şubelerin denetiminin yapıldığı, hatta bazı şube ve merkezlerin kapatıldığı söylendi. Mevzuatta belirtilen şartlara uygun hizmet vermeyen TMGDK ilişkin mevzuatta belirtilen şekilde işlem yapılacağı ifade edildi.

 

Tespit : Hizmet standardı olmadığı için çok riskli gruplar ile daha az riskli olanlar birbirinden ayrıştırılamadığından tüm işletmelerde hizmet süresi ve ücretlendirme birbirine yakın seyretmektedir. Bu nedenle küçük işletmeler büyük maliyetler ile karşı karşıya kalırken kapsamlı ve riskli kuruluşlar fiyat avantajı yakalayabilmektedir. Bu da kötü bir hizmet ve rekabet ortamı doğurmaktadır.

 

Öneri : Hizmet standardının Genel Müdürlüğümüzce istişare edilerek düzenlenmesi.

Tehlikeli madde taşımacılığındaki standartlar hakkında gündem oluşturulması amacıyla dernek ve kamu ile ortak projeler geliştirilmesi.

 

Cevap : Konunun değerlendirileceği bildirildi.

 

Tespit : U- Net üzerinden TMGD anlaşmasının feshinden sonra yeniden TMGD atama zorunluluğunun 30 gün olması.

 

Öneri : 30 iş günü süresinin 5 iş gününe indirilmesi.

 

 

Cevap : Konunun değerlendirileceği bildirildi.

 

Tespit : TMGDK ve işletme arasındaki U-Net sözleşmesinin feshinde karşı tarafa bildirim (mesaj, mail vb.) gitmemesi

 

Öneri : Fesih işlemlerinde karşılıklı bildirim olması.

 

Cevap : Konunun değerlendirileceği bildirildi.

 

Tespit : Hizmet veren TMGD’nin atama değişikliğinde tekrar tesis yetkilisi onayına gerek duyulması süreci zorlaştırmaktadır.

 

Öneri : TMGDK TMGD değişikliğini tesis onayı olmadan yapabilsin.

 

Cevap/öneri : Öneri Bakanlık tarafından uygun bulunmadı.

 

Tespit : U-Net sistemi üzerinde tüm aktif, onay bekleyen ve fesih edilen sözleşmeler karışık durmaktadır.

 

Öneri : U-Net sistemine bölgesel listeleme ve sözleşme durumuna göre filtreleme özelliklerinin getirilmesi.

 

Cevap : Sistem üzerinde yenileme çalışmalarının mümkün olduğu, TMGDK ‘ lar tarafından talep edilen şekilde her iki tarafa kolaylık sağlayacak uygulamaların sağlanabileceği konuşuldu.

 

Tespit : Tehlikeli Madde Ticaretinin Serbestliği ve İzlenememesi

 

Öneri :

 

 1. TMFB olmayan şahıs veya kurumlara toptan tehlikeli madde satışı yapılmaması

 

 1. Toptan Tehlikeli Madde satışlarında alan ve satan kurumun TMFB numarasının irsaliyeye yazılması.

 

Cevap : Konunun değerlendirileceği bildirildi.

 

Tespit: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliği’ nin 2. maddesinde;

‘’Bu Tebliğ, … toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini kapsar’’ denmektedir.

Bu ifade adaletsiz bir durum oluşturmaktadır.

Öneri: Taşımacıların taşıma kategorisi karşılığında belirtilen miktarın üzerinde taşıma yapmaları söz konusu ise (Sınırlı ve istisnai miktar muafiyeti dışında), ADR anlaşmasının amacı doğrultusunda net elli ton taşıma kapasitesi sınırı koyulmadan, bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Cevap : Konunun daha önceden tespit edildiği değerlendirileceği bildirildi.

 

Tespit: Taşımacılar Tehlikeli Madde taşımacısı olarak sınıflandırılmamaktadır. Ancak imkanları dahilinde her an Tehlikeli Madde taşıyabilmektedirler. Bu durum mevzuatın amacına uygun düşmemektedir.

 

Öneri:

 1. Taşıma yetki belgesinde kayıtlı taşıtlardan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olanların taşıt listesi ve taşıt kartlarında belirtilerek ilgili tehlikeli madde sigortalarının yaptırılması.
 2. Tehlikeli atık ve tanker taşımacılığında zorunlu olarak yapılan tehlikeli madde taşımacılık sigortalarının tüm tehlikeli madde taşıyan araçlarda uygulanması.

 

Cevap : Konunun değerlendirileceği bildirildi.

 

Tespit: Mesleki faaliyeti ifa ederken ortaya çıkabilecek zarar/ziyanı temin açısından kurum ve kişilerin güvence altında olmaması.

 

Öneri: Her TMGD için mesleki sorumluluk sigortasının her yıl yaptırılması zorunluluğunun getirilmesi.

 

Cevap: Önerinin çok olumlu ve makul olduğu, Derneğe bu konuda bizzat Genel Müdür Yardımcısı Sinan KUŞCU tarafından her türlü desteğin verileceği belirtildi.

 

Tespit: R türü yetki belgeli taşıma organizatörlerinin taşıtları olmadan taşımacı olarak kabul edilmiş oldukları ve ticari taşıma belgelerinden herhangi birine bağlı diledikleri taşıtlar ile taşıma yapabildikleri bilinmektedir.

 

Öneri:

 1. R türü yetki belgeli firmalardan tehlikeli madde taşıma organizatörlüğü yapmak isteyenler ilgili sigortaları ibraz ederek TMFB alıp yine TMFB’sine bağlı ticari taşıtlar ile tehlikeli madde taşıma organizasyonu yapabilmeleri.
 2. R türü belgeli TMFB’si alanlardan taşınan tonaja bakılmaksızın TMGD istihdam etmesi ve/veya TMGDK hizmeti alma zorunluluğu.

 

Cevap : Konunun değerlendirileceği bildirildi.

 

 ÇALIŞTAY SONUNDA KATILIMCILAR TARAFINDAN YETKİLİLERE İLETİLEN TESPİT, ÖNERİ VE SORULAR:

 

Tespit : Belediyeler, Üniversiteler vb. kurumlarda tehlikeli madde iştigalinin çok yüksek olduğu, ancak hiçbir uygulamanın söz konusu olmadığı bildirildi.

Üniversite içerisinde her fakültede ayrı olarak T.M ile iştigaller söz konusu. Her bir noktada gerekirse fakülte bazında TMFB düzenlenmesine yönelik bir öneri getirildi.

 

Tespit: Tehlikeli Madde taşıyan araçların gümrüklerde yeterli denetimden geçmediği belirtildi. Türkiye sınırından sorunsuz bir şekilde yurt dışına giden aracın yurt dışındaki denetimlerde cezai yaptırımla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

 

Tespit : Firmalar ceza kesilmemesinden dolayı hizmet almamayı tercih ediyorlar. Sistem üzerinden ceza kesilecek mi ? Geçmişe yönelik hizmet almayanlara cezai yaptırım uygulanacak mı ?

 

Cevap : İlgili Bölge Müdürlüklerinde Tehlikeli Madde Şube Müdürlükleri kurulacak. Denetim mekanizması bu birimler tarafından daha aktif hale getirilecek.

 

TMGDK’ lar tarafından sunulacak raporlar ile TMFB ‘ lerin güncellenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi sağlanacak. Bu yıl içerisinde (2018) bu gelişmelerin %80’ i tamamlanacak ve uygulamalar daha aktif hale gelecek.

 

Tespit : 50 ton muafiyeti kalkarsa kimlere muafiyet raporu düzenlenecek ?

 

Cevap : Muafiyet durumu TMFB alınması, faaliyet belgesinin konuları, TMGD bulundurma zorunluluğu ve yapılan veya yapılacak işlemler sonucunda belirlenecek.

 

Tespit : Kamu kurum ve kuruluşlarının TMFB almadığı ve kamu kurumu olarak TMGD konusuna kayıtsız kaldıkları ifade edildi.

 

Öneri : Muafiyet Raporu hazırlanan firmalara , bunun yanı sıra TMGDK ‘ lar tarafından ‘’Genel Bilinçlendirme eğitimi’’ veya ‘’Göreve Yönelik Eğitim’’ verilmesi gerekliliği önerildi.

 

Tespit : Tehlikeli atıklara TMGD’ ler tarafından farklı UN atamalarının yapılmasına yönelik bir çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.

 

Cevap : Bu konudaki farklılıkların bilincinde olduklarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu ve benzeri konularda istişare halinde oldukları ifade edildi.

 

Tespit : Bakanlık tarafından Duyuru ile gelen üç aylık asgari sözleşme süresi hakkında ;

TMGD’ nin firmada çalışmak istememesi veya TMGDK’ nın farklı danışman atayamaması gibi sorunların olacağı ifade edildi.

 

Öneri : Bakanlığa yazılacak dilekçe ile özel durumların ve haklı mağduriyetlerin değerlendirilebileceği konuşuldu.

 

Öneri : Meslek Etik Komitesi kurulması : Genel Müdürlük tarafından belirlenen kişilerle bir komite oluşturulması önerildi.

 

Cevap : Genel Müdürlük tarafında böyle bir oluşumun gerçekleşmesinin mümkün görünmediği, ancak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği (TMGDK-DER) aracılığı ile böyle bir oluşumun meydana gelmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

 

Tespit : TMGD’ nin TMGDK ile anlaşamaması halinde istifa ettiğinde, 180 gün boyunca başka bir TMGDK bünyesinde çalışamaması ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır.

 

Tespit : Bölge Müdürlüklerinde iletişime geçilen personellerde bilgi eksikliği olduğu, denetimlerde yanlış uygulamalar olduğu ve akabinde yanlış ve haksız cezai yaptırımlar olabildiği belirtildi.

 

Öneri : İdarenin teşvikler konusunda çalışma yapması mümkün müdür ?

 

Cevap : İdare tarafından böyle bir durum söz konusu değildir.

 

 Tespit ve Önerilerin dışında Bakanlık yetkililerin ifade ettiği bazı hususlar ;

 

 • Bakanlık olarak kendi içimizde yaptığımız çalışmalar var, devam etmekte.
 • Bir Büyükşehir Belediyesi ‘ nin aldığı belge sadece Alıcı olarak verildi. Birçok TMFB’ nin ilerleyen dönemde değişmesi söz konusu olacaktır.
 • 800’ e yakın NACE koduna sahip işletmenin faaliyetlerinde Tehlikeli Madde ile iştigal ettiklerine dair tespitimiz var.
 • Taşıma evrakı sistem üzerinde takip edilecek vb. hususlarda sistemden yapılacak. Denetimler artacak.
 • TMGD olan kişiler sadece bu işi yapacak.
 • Bakanlık logosunun TMGDK tabelası ve araç üstü yazılar haricinde kartvizitler, kataloglar, antetli kağıtlarda, tekliflerde vb. kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu, konuyla ilgili tespitlerde ciddi yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.
 • TMGDK ve TMGD’ lerin işletmelerde katma değer oluşturmasının, farkındalık yaratmasının gerektiği belirtildi.

*Yeni düzenlemelerle gidiş gelişler de dikkate alınırsa firma ile ilgili çalışmalar sonrasında çok boş zamanın kalmayacağı, dolayısıyla yarı zamanlı çalışma gibi bir durumun bu mesleğin icrasında söz konusu olmayacağı ifade edildi.

 

TMGDK DERNEK NOTU:

Bu yıl sonuna doğru yapılacak 2. Çalıştay’ da yukarıdaki konularla ilgili gelişme ve sonuçlar tekrar değerlendirilecektir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

TMGDK-DER YÖNETİM KURULU

 


18.04.2018 11:56:00 Tarihinde Paylaşıldı.